ಗುಬ್ಬಿ ಮರಿ
ತೊಟ್ಟಿಲ ತೊರೆದೆ ನಾನು
ರೆಕ್ಕೆಯ ಕಟ್ಟಿದೆ ನೀನು

ಜೊಗುಳವ ನೀ ಹಾಡಿದೆ
ಅಂಗಳದಿ ಆಡಿ ನಾ ಬೆಳೆದೆ

ಗುಬ್ಬಿ ಮರಿ ನಿನಗೆ ನಾನೆಂದೆಂದೂ
ನಿನ್ನ ಪರಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಇರಲಾರರೆಂದೂ

ಕಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಜಗದೊಳಾವಾ ಗುಮ್ಮ?
ಇರಲು ಆಶ್ರಯದಾತೆ, ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಾ

Comments

Navoo said…
Nice !! Last two lines is good but don't know how you are trying to relate to it !!

Popular posts from this blog

Exotic Ghatikallu Trip

Sweet surprise of Chikmagalur - Bynekaadu

ನಾ ಜಾರುತಿಹೆ