Total Pageviews

Tuesday, May 25, 2010

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು

ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.....
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು......
ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಾಗೋ ರೀತಿಯ ಪದ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಕನಿಷ್ಟ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು....
ಆ ಕಾಡುವಿಕೆ, ಆ ಸೊಬಗಿನ ಸತಾಯಿಸುವಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕವನದ ರೂಪ ಪಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ.......
ಚಿಮ್ಮುವ ಮುಂಜಾವಿನಲಿ
ಬಾಣಾದಿಯದೇ ಚಿಲಿಪಿಲಿ
ಇರುಳಿನ ಹೊದಿಕೆ ಸರಿಯೇ,
ದಿನಕರನ ಜೊತೆ ನೀ ನಡೆಯೆ

ಮಲೆಯಲಿ ಆಗಿರೆ ಜಳಕ,
ಮೈಮನಕಾಗಿದೆ ಪುಳಕ....
ನಿನ್ನ ಲತೆಯೆಂಬ ಜಟೆಯಲಿ ಹನಿ ಹನಿ,
ಪೇಟೆ ಬಿನ್ನಾಣಕೆ ನೀ ವೈರಾಗಿಣಿ...

ಹಸಿರನುಟ್ಟು ಬಂದೆ ಸೀರೆ ರವಿಕೆ,
ದೂರದೂರಿಗಾದೆ ನೀ ಮರೀಚಿಕೆ
ನಿನ್ನ ಗೆಜ್ಜೇನಾದ ಮಾಡೋ ನದಿಯ ಪಾದ,
ಹಗಲಲ್ಲೆ ತುಂಬಿತಲ್ಲ ಮನಕೆ ಉನ್ಮಾದ

ಕರೆಯೋಲೆ ಮಂಜಿಗೆ ಕರೆಯೋಲೆ,
ಬೆಟ್ಟಾದ ಮೇಗಡೆ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ .....

ಅಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲು ಸರಿಗಮ,
ಮನಕೆ ಮನದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಗಮ.....
ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು,
ಸಿಂಗರಿಸಿ ನಿಂತಿಹಳು.....

ಇವಳೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳು ಊರಿನಲಿ
ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿಹಳು ಮನದ ಬೇರಿನಲಿಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮದುಮಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು , ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಮನಾಗಿ ಹೇಳ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ....
ಒಬ್ಬ ವದುವಿನ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋ ಅವಳ ಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ...
ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿ ವಧುವಾದರೆ, ಆ ಮುಗಿಲು ಅವಳ ಸಂಗಾತಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಸಂಗಮವನ್ನು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ...
ಇಷ್ಟವಾದರೆ ತಿಳಿಸಿ.... ಕಷ್ಟವಾದರೂ ತಿಳಿಸಿ :)

Friday, May 14, 2010

Exotic Ghatikallu Trip
Well,
It had been quite a long time since I came back with an exotic story/experience to tell you all....
I was very frustrated deep within for the reason that we the college frenz had broken our own pattern of going to trip every year.
With the god smiling on us, somehow managed to lure couple of frenz in to finalizing on a trip and once the dates were frozen, we started hunting for a good place.There was another group in my office who were also planning something on similar lines and luckily got to know about this place called Ghatikallu.It was okayed by all  of us and we spoke to Mr.Manjunath regarding our bookings off we went for a 2 day gala time.
We set off on Friday night with lots of twists and twirls with lots of last minute dropouts which let our mood a lil down. It was a cool 6 hours drive to the place and since there were no sign borads to the place we were lost initially and I was feeling that we were delayed in reaching the place. But it was just for 10 mins and we were in the estate soon.

The first best thing about the place is it promises you complete natural retreat and yes..... No network follows you there and I was the happiest for I didnt have to touch my mobile phone.
Day1:
Since Praveen worked in Mangalore, he had come there the previous night and was very well received and
treated well. We played and clicked some pics till everyone got ready and set off to Ghatikallu trekking.Our guide/owner of the place Manju took us in a Jeep for the trekking adn on the way stpped in a view point from where we could see the mist laying its feather touch on the high hills and welcoming us with cool breeze....He showed us the point as to how the place was named as "Ghatikallu" and about Ballalaraya whose ruined fort(supposedly ruined by tippu Sultan) exist even to date...
Our trek started from this point and it was a very tiring trek towards the fort. I have been on couple of treks and I would say this was the best for the reason that it had a mix of both the forest and the plain plateau with grass and some shrubs which made the whole scene look like a curvy  green bed.There were couple of places where leeches were there and it helped us to run and complete our trek at a faster pace ;)
Once we reached the top, we were tempted to keep moving from one hill to the other for the greed to conquer more and enjoy more lay within all of us....
By the time we finsihed our trek it was 3 -3.30 in the noon and we were left with thirst for water.As soon as we reached the estate, we were welcomed by a cool juice offered by the cook and it showed their sincerity in the servie and the "we care" attitude.

After our lunch and a little resting gurudev, the estate owner took us to the sunset point from where you could see the western ghats beautiful strethc spread across the area.One can see the beautiful change in colors at sunset,the charmadi ghat and Kudremukh range of hills.
They offer camping/ tenting at this place and we made a mistake of not opting for camping for the serenity it composed.... I have promised myself to stay in tents the next time i visit the place.

Day2:
They have a waterfalls called "Rani Jhari" within their estate and we we were again carried by the mighty jeep to the location where we were left to enjoy floating,diving and playing in the water.To ensure safety, we were all provided with life jackets which helped people like me to float as I dont know to swim.Though Souji adn Shilpa r were very scared to float/reach the point wehre water falls, we made a pledge to drag them there as we didnt want them to miss out on the fun it gave away.Anil was all delighted and was diving from probably a height more than 10 ft(am not quite very sure).Myself and Shilpa BK also tried our best and dived from second level of height.
As the next batch came in after a very long time, we had to leave the place to move on to next place of the day.They dont let your happiness be spoilt by mixing two different groups in one place and this was one more thing which made me like the servicing.
We were taken to Tea estate in the evening where we took couple of pics and then purchased some spices at a cheaper rate in kelaguru Tea estate.
This blog ends with this itenrary here but the happiness,peace and joy found over there is unexplainable and I am short of words for the place,simplicity and the hospitality of the people.Not to forget the cute dogs in the estate which are friendly with all,the cook who served us the malnad food and the service boys who were never tired of attending to our needs every now and then.
If you are looking for a place to hide away from teh daily tensions/pressure or worries adn would like to rejoice without having to go to any spa or meditation, here is one home away from home(I mean it!) where you can find everything you need.
Though we wanted to extend our stay for one more day where we found everything and a add on of the rain which showered in the evening, we had to leave as few of my friends had office the next day.
This place is run by Gurudev and Manjunath in Partnership and you can book the place by contacting them over phone. The phone number and routemap detail is provided in the site.
The site link is : http://www.ghatikallu.com/ and contact is either Manju or Gurudev who are equally friendly.
Hope my blog was helpful and one final request is to avoid usage of plastic and to let the place as beautiful as it was! :)

Voices in my head

I am never alone Those days have gone long There are voices, there are voices… There are voicessssss up - when I close my eyes ...