ಆಡ ಬಯಸಿದೆ ಮನ...

ಆಡ ಬಯಸಿದೆ ಮನ
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ  
ಆಡ ಬಯಸಿದೆ ಮನ

ನಿನ್ನ ದಾವಣಿ ಜೀರ್ಕುಣಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ
ಮನ ಮೂಕಾಗಿ ಕೂಗಿದೆ
ಗಾಳಿ ಹಾಕಬಾರದೆ ?

ಆಡ ಬಯಸಿದೆ ಮನ
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ  
ಆಡ ಬಯಸಿದೆ ಮನ

ಮಿಂಚಂತೆ ನಿನ್ನ ನೊಟ ಎರಗಿದೆ,
ಆಯಸ್ಕಾಂತವದು ನನ್ನ ಸೆಳೆದಿದೆ
ಗೋಲಿಯಂತ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ,
ಮುತ್ತನಿಡಲೆ ನಾಮೆಲ್ಲಗೆ ?

 ಆಡ ಬಯಸಿದೆ ಮನ
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ  
ಆಡ ಬಯಸಿದೆ ಮನ

ಜಡೆಯನೊಮ್ಮೆ ಎಳೆಯಲೇ?
ಇರುಳೆನ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರಳಲೆ ?
ಬಳೆಯನೊಮ್ಮೆ ಕೆದಕಲೆ?
ಮದರಂಗಿಯ ನಾ ಕೈಮೇಲೆ ಗೀಚಲೆ????

ಆಡ ಬಯಸಿದೆ ಮನ
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ  
ಆಡ ಬಯಸಿದೆ ಮನ


Comments

yashh said…
Chappale :) thumba chennagide

Popular posts from this blog

Exotic Ghatikallu Trip

ನಾ ಜಾರುತಿಹೆ