ಆಟ


ಚಂದಿರ ಕರಗಿದ ಮೋಡದ ಒಳಗೆ
ಭಾವವು ಬಾರದು ಯಾತಕೋ ಹೊರಗೆ
ಕಾಣದ ಕೈಯದು ಆಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ
ಮನವಿದು ತೇಲಿದೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಹಾಗೆ

ಇಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮುಂದಕೆ ಸಲ್ಲದ
ಹಿಂದಿನ ಬದುಕದು ಬಂದೀಗ ಕಾಡಿದೆ
ಬೆಮ್ಬಿಡದೆ ಕಾಣುವ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ
ರೆಪ್ಪೆಯಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತೇಲಿ ಬಿಡಬೇಕಿದೆ

ಇರುಳಾದ ಮೇಲೆ ಹಗಲೊoದು
ಹಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇರುಳಿರಲೆoದು
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುಳ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಗಳ
ನೀಡಿ ಕೂತನಾತ ತಾ ಆಡಲೆoದು

ಆಟ ನಡೆಸಲೆ ಬೇಕಿದೆ ಈಗ
ಸೋಲೋ ಗೆಲುವೋ ಆಡು ನೀ ಬೇಗ

Comments

PrAKoPa said…
taa aaDuva aaTava nODi,
mitrarU naduvali baMdu
aaTava mugisade grahaNava mUDisi
nimiShada geluvina nemmadi tamage

aaadrU,
geddavanu avane geddavanu avane......
So.....me said…
nice comment/ continuation in your terms :)
Shilpa B K said…
Good one So :) Very true and meaningful. Liked the 2nd para a lot :)

Popular posts from this blog

Exotic Ghatikallu Trip

ನಾ ಜಾರುತಿಹೆ